0xDEADBEEF

[RSS]

Scala, mapy a čítače

21. 5. 2019

Před­stavte si ná­sle­du­jící si­tu­aci: Máte nějaký kód ve Scale (nebo Javě, na tom moc ne­sejde), který počítá frek­vence prvků. Všechno fun­guje, jen vás hlu­boko v mozku začala hlodat otázka: Jak je to vlastně rychlé a šlo by to pří­padně udělat rych­leji?

Ve Scale se po­čí­tání frek­vence dá nej­jed­no­du­šeji spáchat tak, že nejdřív vy­tvo­řím Ha­shMapu s vý­chozí hod­no­tou 0:

val map = mutable.Map[Int, Int]() withDefaultValue 0

Pak můžu jed­no­duše in­kre­men­to­vat čítače:

map(key) += 1

To je syn­tak­tický cukr pro:

map.update(key, map.apply(key)+1)

Celé to fun­guje z důvodu, že metoda apply v pří­padě ne­e­xis­tu­jí­cího klíče vrátí vý­chozí hod­notu na­místo vy­ho­zení vý­jimky.

Uka­zuje se ale, že ve Scale 2.12.8 (na ope­n­JDK 11.0.3) tohle, z důvodů, které ne­do­kážu vy­svět­lit, není vůbec nej­rych­lejší.

MapIntRef.array            598,122 ±  0,399 ns/op
MapIntRef.mutableMapDefault     137100,051 ± 125,853 ns/op
MapIntRef.mutableMapDefaultMethod  27599,936 ± 230,587 ns/op
MapIntRef.mutableMap         36735,429 ± 258,422 ns/op
MapIntRef.javaMap          16322,510 ±  3,052 ns/op
MapIntRef.mapRef           9922,872 ±  8,423 ns/op

Kód všech testů je na konci článku.

Po­u­žití withDefaultValue je z ně­ja­kého důvodu velice pomalé. Snažil jsem se zjis­tit proč, ale ne­při­šel jsem na žádné vy­svět­lení. Navíc jeho výkon se po­stupně zhor­šuje. Za­hří­vací ite­race JHM začnou na po­lo­vič­ním čase (±60μs), pak se pro­pad­nou na fi­nál­ních 137μs.

Volání metody withDefaultValue vy­tvoří in­stanci mapy collection.mutable.WithDefault, která obalí naší mutable.HashMap, na níž de­le­guje vět­šinu metod, od­chytí jen ně­které, aby vra­cely vý­chozí hod­noty.

mutable.WithDefault im­ple­men­tuje apply pomocí ge­ne­rické metody get alo­ku­jící Option na­místo efek­tivn­šj­ších způ­sobů. Mnohem rych­lejší va­ri­anta, ale po­u­žívá getOrElse, které také alo­kuje Option, takže tohle ne­vy­svět­luje nic. Navíc pro­fi­lo­vání GC ak­ti­vity v JMH uka­zuje, že alo­kace nej­po­ma­lejší va­ri­anty ne­vy­bo­čují z nor­málu. Kdy­bych se měl vsadit, ti­po­val bych, že pes je za­ko­paný v JITu. WithDefault zna­mená další extra úroveň abs­trakce a JIT se jespíš roz­hodl ne­in­li­no­vat ně­kte­rou metodu, pro­tože byla příliš hlu­boko. Rozdíl mezi si­tu­ací, kdy JIT udělal správná roz­hod­nutí a kdy je ne­u­dě­lal, je značný zvláště v pří­padě těs­ných smyček.


V nad­chá­ze­jící verzi Scaly (2.13.0-RC1), která při­nesla značné zlep­šení ha­shmap, jsou vý­sledky ná­sle­du­jící:

MapIntRef.array            486,011 ± 10,883 ns/op
MapIntRef.mutableMapDefault     17809,997 ± 30,587 ns/op
MapIntRef.mutableMapDefaultMethod  8448,601 ± 11,251 ns/op
MapIntRef.mutableMap         8148,648 ± 183,043 ns/op
MapIntRef.javaMap          15859,614 ± 107,549 ns/op
MapIntRef.mapRef           7594,568 ± 84,688 ns/op

Všechna řešení ve Scale jsou mnohem rych­lejší, ale withDefaultValue je stále z ně­ja­kého důvodu nej­po­ma­lejší, ale ne o moc než java.util.HashMap.


Ben­chmarky:

def array = {
 val arr = new Array[Int](32)
 var i = 0; while (i < 1024) {
  arr(i % 32) += 1
  i += 1
 }
 arr
}

def javaMap = {
 val map = new java.util.HashMap[Int, Int]()
 var i = 0; while (i < 1024) {
  val k = i % 32
  val v = map.get(k)
  map.put(k, if (v == null) 1 else v+1)
  i += 1
 }
 map
}

def mutableMapDefault = {
 val map = collection.mutable.Map[Int, Int]() withDefaultValue 0
 var i = 0; while (i < 1024) {
  map(i % 32) += 1
  i += 1
 }
 map
}

def mutableMapDefaultMethod = {
 val map = new collection.mutable.HashMap[Int, Int]() { override def default(key: Int) = 0 }
 var i = 0; while (i < 1024) {
  map(i % 32) += 1
  i += 1
 }
 map
}

def mutableMap = {
 val map = collection.mutable.Map[Int, Int]()
 var i = 0; while (i < 1024) {
  val k = i % 32
  map(k) = map.getOrElse(k, 0)+1
  i += 1
 }
 map
}

class IntRef(var value: Int)

def mapRef = {
 val map = collection.mutable.Map[Int, IntRef]()
 var i = 0; while (i < 1024) {
  map.getOrElseUpdate(i % 32, new IntRef(0)).value += 1
  i += 1
 }
 map
}
13. 5. 2019Další novinky ve Scale 2.13
14. 4. 2019Parciální funkce ve Scale a dvojité vyhodnocování
10. 4. 2019Minimalistické zvýrazňování syntaxe
13. 3. 2019Jak rychlý je čas (v Javě)?
21. 2. 2019Really simple RSS
26. 1. 2019Java, Scala a regulární výrazy #6 - znovupoužití Matcher objektu
12. 1. 2019Poznámky ke slajdům k přednášce, kterou jsem nikdy nepřednášel
4. 1. 2019Minifikace HTML5
24. 12. 2018Java IO & NIO - jak nejrychleji načíst soubor z disku
3. 11. 2018Průnik množin ve Scale
23. 10. 2018Čím nahradit Scala.XML
11. 10. 2018Novinky kolekcí ve Scale 2.13
4. 8. 2018Co vlastně benchmarkujete?
28. 7. 2018Java, Scala a regulární výrazy #5 - posesivní regexy a StackOverflowError
26. 7. 2018EDGE, TRIPS a hon za vyšším ILP
24. 6. 2018Striktní a líné jazyky
21. 6. 2018Syntéza datových struktur a programů
9. 6. 2018ISPC, SPMD a SIMD
6. 4. 2018Konec Intelu, konec Moorova zákona, konec světa takového jaký známe
31. 1. 2018Meltdown, Spectre a branch prediction
28. 12. 2017Poznámky k výkonu
19. 12. 2017Java, Scala a regulární výrazy #4 - líné regexy a StackOverflowError
5. 12. 2017Java, Scala a regulární výrazy #3 - rychlost
27. 11. 2017Java, Scala a regulární výrazy #2 - rychlost
26. 11. 2017Java, Scala a regulární výrazy
21. 11. 2017Java - zostřování obrázků
7. 10. 2017Koherence cache a atomické operace
5. 10. 2017Nejrychlejší hashmapa pod sluncem
23. 9. 2017Dekódování x86 instrukcí
21. 9. 2017Energetická efektivita programovacích jazyků
19. 9. 2017Programming and Performance podcast
17. 9. 2017B-stromy, persistence, copy-on-write a Btrfs
15. 9. 2017Rust a parsery
13. 9. 2017Velké stránky paměti
11. 9. 2017Deanonymizace agregovaných dat
9. 9. 2017Optimalizující kompilátor
7. 9. 2017Identifikace zašifrovaných videí
5. 9. 2017Heterogenní persistentní kolekce
3. 9. 2017JVM Anatomy Park
1. 9. 2017Datacentrum z mobilů
30. 8. 2017Propustnost pamětí
28. 8. 2017Branch prediction (implementace v procesorech)
Starší články byly publikovány na funkcionálně.cz.
píše k47 (@kaja47, k47)