0xDEADBEEF

[RSS]
««« »»»

Programming and Performance podcast

19. 9. 2017

Cliff Click začal s pod­cas­tem Pro­gra­m­ming and Per­for­mance. Zatím jsou k dis­po­zici dvě epi­zody: Of Bugs and Coding StylesJava vs C/C++, a ne­bo­jím se, že do bu­doucna bude mít nouzi o za­jí­mavá témata. Přece jenom je to ten Cliff Click, který při­vedl JIT v JVM na světlo světa a pra­co­val v Azulu, vy­ví­je­jící vlastní pro­ce­sory spe­ci­álně určené pro Java apli­kace.

Z jeho mi­nu­lých před­ná­šek mi v paměti utkvěly na­pří­klad: Java on a 1000 Cores – Tales of Hard­ware / Soft­ware Co­De­sign, A Crash Course in Modern Hard­ware nebo A JVM Does That?.

píše k47 (@kaja47, k47)