0xDEADBEEF

[RSS]
««« »»»

Deanonymizace agregovaných dat

11. 9. 2017

Tra­jec­tory re­co­very from Ash: User pri­vacy is NOT pre­ser­ved in ag­gre­ga­ted mo­bi­lity data

Tohle je něco podle mého gusta. Článek uka­zuje, že je možné z agre­go­va­ných po­zič­ních dat zpětně zre­kon­stru­o­vat tra­jek­to­rie jed­not­li­vých lidí. Vy­chází ze dvou před­po­kladů:

Na těchto tezích je možné vy­bu­do­vat systém, který zre­kon­stru­uje jed­not­livé tra­jek­to­rie s po­měrně velkou přes­ností.

Když na­pří­klad mo­bilní ope­rá­tor prodá agre­go­vaná data, třetí strana z nich může vy­tě­žit denní tra­jek­to­rie uži­va­telů. To jí samo o sobě po­skytne in­for­maci, kde jed­not­liví lidé pra­cují nebo kde bydlí. Můžou zajít dál a přidat další in­for­mace, na­pří­klad místa plateb a spojit tuto pseu­do­nymní tra­jek­to­rii s kon­krétní iden­ti­tou.

Za­jí­mavý je také fakt, že sní­žení roz­li­šení vede ke zvý­šení přes­nosti re­kon­strukce tra­jek­to­rií.

Re­le­vantní čtení:

píše k47 (@kaja47, k47)