0xDEADBEEF

[RSS]
««« »»»

Java IO & NIO - jak nejrychleji načíst soubor z disku

24. 12. 2018

Bez vět­šího důvodu jsem se začal za­jí­mat jak v Javě co nej­rych­leji načíst data z disku. Java nabízí ně­ko­lik způ­sobů, jednak starý java.io způsob přes FileInputStreamBufferedInputStream a pak novou java.nio cestu přes FileChannel. Je v nich nějaký rozdíl, po­pří­padě jak velký?

Proto jsem napsal JMH ben­chmark (zdro­ják níže), který načte zdro­jové texty části k47čky sra­žené do jed­noho sou­boru (9.7 MB textu) a počítá kolik je v něm '\n' bajtů. Není nijak dů­le­žité, co se s daty dělá, jen s nimi chci dělat co nejmenší množ­ství práce, která může být aspoň okra­jově uži­tečná.

Na Ope­n­JDK 10.0.2 jsou vý­sledky ná­sle­du­jící:

Benchmark                   (bufferSize)  Mode Cnt  Score  Error Units
readFile.countNewlines_io_InputStream         1024 thrpt  4 108,321 ± 2,235 ops/s
readFile.countNewlines_io_InputStream         8192 thrpt  4 206,031 ± 1,553 ops/s
readFile.countNewlines_io_InputStream        65536 thrpt  4 219,326 ± 4,065 ops/s
readFile.countNewlines_io_BufferedInputStream     1024 thrpt  4 177,596 ± 36,830 ops/s
readFile.countNewlines_io_BufferedInputStream     8192 thrpt  4 206,120 ± 8,747 ops/s
readFile.countNewlines_io_BufferedInputStream    65536 thrpt  4 226,468 ± 1,681 ops/s
readFile.countNewlines_nio              1024 thrpt  4 119,426 ± 1,142 ops/s
readFile.countNewlines_nio              8192 thrpt  4 213,778 ± 1,433 ops/s
readFile.countNewlines_nio              65536 thrpt  4 168,841 ± 3,932 ops/s
readFile.countNewlines_nio_newInputStream       1024 thrpt  4 108,176 ± 4,005 ops/s
readFile.countNewlines_nio_newInputStream       8192 thrpt  4 176,283 ± 0,728 ops/s
readFile.countNewlines_nio_newInputStream      65536 thrpt  4 220,651 ± 1,712 ops/s
readFile.countNewlines_nio_newInputStream_buffered  1024 thrpt  4 173,761 ± 36,901 ops/s
readFile.countNewlines_nio_newInputStream_buffered  8192 thrpt  4 199,666 ± 13,302 ops/s
readFile.countNewlines_nio_newInputStream_buffered  65536 thrpt  4 220,418 ± 0,790 ops/s

Je z nich vidět, že mezi jed­not­li­vými me­to­dami není více méně žádný rozdíl. Záleží jen na gra­nu­la­ritě ope­rací. Když čtu data do pole/ByteBufferu ve­li­kosti 64kB, je to rych­lejší než v pří­padě 1kB bu­f­feru. BufferedInputStream ob­sa­huje vlastní buffer (ve vý­cho­zím stavu 8kB) a to zlepší výkon, když čteme data do malých 1kB polí.

Nějaká ano­má­lie se vy­sky­tuje v pří­padě nio a 64kB bu­f­feru, ale té bych ne­při­klá­dal velkou váhu. Možná jde o dů­sle­dek po­u­žití pří­mého buffer alo­ko­va­ného v na­tivní paměti (OS by do něj měl přímo zko­pí­ro­vat data a nemusí je nejdřív ko­pí­ro­vat do C pole a z něj pak do Java pole, takže by to mohlo být o něco efek­tiv­nější), kdo ví. Když čtu data s 8kB bu­f­fe­rem, v tomto pří­padě ne­zá­leží, jakým způ­so­bem se to děje. Pokud se tedy soubor na­chází v cache OS a nejsem li­mi­to­ván pro­pust­ností disku (testy čtou téměř 2GB/s).

To je jedna věc. Druhou je, co se s těmi bajty bude dít potom. Pro­tože když do rov­nice za­po­čí­tám utf-8 de­kó­do­vání, pro­pust­nost spadne 5-10x.


Ben­chmark:

import org.openjdk.jmh.annotations._

@State(Scope.Thread)
class readFile {
 import java.nio.file._
 import java.nio._
 import java.io._

 val f = "k47merged.txt"

 @Param(Array("1024", "8192", "65536"))
 var bufferSize: Int = _

 @Benchmark
 def countNewlines_nio = {
  var count = 0
  val bb = ByteBuffer.allocateDirect(bufferSize)
  val ch = new RandomAccessFile(f, "r").getChannel
  while (ch.read(bb) != -1) {
   bb.flip()
   while (bb.hasRemaining) {
    if (bb.get == '\n') count += 1
   }
   bb.clear()
  }
  ch.close()
  count
 }

 @Benchmark
 def countNewlines_nio_newInputStream =
  countNewlines(Files.newInputStream(Paths.get(f)), bufferSize)

 @Benchmark
 def countNewlines_nio_newInputStream_buffered =
  countNewlines(new BufferedInputStream(Files.newInputStream(Paths.get(f))), bufferSize)

 @Benchmark
 def countNewlines_io_InputStream =
  countNewlines(new FileInputStream(f), bufferSize)

 @Benchmark
 def countNewlines_io_BufferedInputStream =
  countNewlines(new BufferedInputStream(new FileInputStream(f)), bufferSize)

 def countNewlines(is: InputStream, buffer: Int) = {
  var count = 0
  val bb = new Array[Byte](buffer)
  var n = is.read(bb)
  while (n != -1) {
   var i = 0; while (i < n) {
    if (bb(i) == '\n') count += 1
    i += 1
   }
   n = is.read(bb)
  }
  is.close()
  count
 }
}

+1: Do­da­tek pro úpl­nost: mmap v pří­padě takto vel­kého sou­boru není rych­lejší.

píše k47 (@kaja47, k47)