0xDEADBEEF

[RSS]
««« »»»

Optimalizující kompilátor

9. 9. 2017

Un­der­stan­ding Com­pi­ler Op­ti­mi­zation – Chan­dler Carruth – Ope­ning Key­note Me­e­ting C++ 2015

Před­náška, která před­sta­vuje fun­go­vání op­ti­ma­li­zu­jí­cího kom­pi­lá­toru. Má tři hlavní fáze:

Tři klí­čové abs­trakce se kte­rými se potýká:

píše k47 (@kaja47, k47)