0xDEADBEEF

[RSS]
««« »»»

Propustnost pamětí

30. 8. 2017

Memory ban­dwi­dth, Fabian Giesen

Tenhle článek uka­zuje jaká je re­la­tivní pro­pust­nost pamětí vzhle­dem k CPU a GPU. I když ab­so­lutní pro­pust­nost stoupá, s tou re­la­tivní to není tak slavné.

Jak je vidět, tak re­la­tivní pro­pust­nost pamětí klesá i přes všechny po­kroky Mo­o­rova zákona.

Gra­fické karty mají paměti s ob­rov­skou ab­so­lutní pro­pust­ností, ale také mají ob­rov­ské množ­ství vý­po­čet­ních jed­no­tek (v pří­padě GPU jde o velice široké SIMD pro­ce­sory, ale to je detail).

K tomu musíme při­číst, že ab­so­lutní la­tence DRAM klesla 4-5x od 80 let, ale takt pro­ce­sorů se zvýšil o tři řády.

To je důvod, proč jsou cache paměti na straně hard­waru a lo­ka­lita pří­stupu k paměti na straně soft­waru tak dů­le­žité. Pro­ce­sory jsou (vět­ši­nou) do­sta­tečně rychlé, RAM před­sta­vuje úzké hrdlo.

Re­le­vantní čtení:

píše k47 (@kaja47, k47)