0xDEADBEEF

[RSS]
««« »»»

Další novinky ve Scale 2.13

13. 5. 2019

Vyšel první kan­di­dát pro vydání nové verze Scaly 2.13, který od po­slední mi­les­tone verze při­nesl ně­ko­lik uži­teč­ných no­vi­nek. Tohle jsou ně­které z nich:

val s"$greeting, $name" = "Hello, James"

To samo o sobě není nijak pře­vratné, ale hodí se pro kom­plet­nost. Navíc se tak můžeme někdy po­ho­dlně vy­hnout re­gexům, které v Javě nejsou nijak zvlášť rychlé.

val map = Map("xxx" => 1)

"xxx" match {
  case map(i) => i   // <- teď můžu udělat tohle
  case _      => 0   //    protože Map implementuje PartialFunction
}

  1. Jako v pří­padě Robin Hood ha­šo­vání je v pří­padě, že hledám klíč, který není pří­tomný v mapě, skon­čit s hle­dá­ním jakmile na­ra­zím na hash větší než hle­daný.
píše k47 (@kaja47, k47)