0xDEADBEEF

[RSS]

Java

13. 3.

Jak rychlý je čas (v Javě)?


Práce s datem a časem mi v Javě přišla vždycky po­ně­kud pomalá. Při par­so­vání dat často hodně času při­padlo na zpra­co­vání datumů. celý článek →
26. 1.

Java, Scala a regulární výrazy #6 - znovupoužití Matcher objektu


Mnoho API v Javě je na­vr­ženo s ohle­dem na zno­vupo­u­žití vy­tvo­ře­ných ob­jektů. Na­pří­klad XML­Stre­a­mWri­ter alo­kuje ne­za­ne­dba­telné množ­ství in­ter­ních struk­tur a proto je pod­statně rych­lejší, když je vy­tvo­řen jen jednou a pak po­u­ží­ván opa­ko­vaně. celý článek →
24. 12. 2018

Java IO & NIO - jak nejrychleji načíst soubor z disku


Bez vět­šího důvodu jsem se začal za­jí­mat jak v Javě co nej­rych­leji načíst data z disku. Java nabízí ně­ko­lik způ­sobů, jednak starý java.io způsob přes FileInputStream a BufferedInputStream a pak novou java.nio cestu přes FileChannel. Je v nich nějaký rozdíl, po­pří­padě jak velký? celý článek →
28. 7. 2018

Java, Scala a regulární výrazy #5 - posesivní regexy a StackOverflowError


Minule jsem psal o hla­do­vých a líných re­gexech, na­zna­čil jejich im­ple­men­taci a ukázal případ, kdy líný regex může pře­de­jít pře­te­čení zá­sob­níku a StackOverflowError. celý článek →
19. 12. 2017

Java, Scala a regulární výrazy #4 - líné regexy a StackOverflowError


Jednou z ne­pří­jem­ných vlast­ností regexů v Javě je to, že můžou snadno skon­čit pře­te­če­ním zá­sob­níku a Stac­kO­ver­flowError. Regexy dělají backtrac­king, jsou im­ple­men­to­vány re­kur­zivně a proto jde o ne­vy­hnu­tel­nou even­tu­a­litu. celý článek →
5. 12. 2017

Java, Scala a regulární výrazy #3 - rychlost


Jak je na tom výkon re­gu­lár­ních výrazů ve srov­nání s ručně psa­nými par­sery? celý článek →
27. 11. 2017

Java, Scala a regulární výrazy #2 - rychlost


Stará poučka říká, že v Javě bychom měli re­gu­lární výrazy vždy do­předu zkom­pi­lo­vat a pak je opa­ko­vaně po­u­ží­vat, pro­tože kom­pi­lo­vání je časově ná­ročné. celý článek →
26. 11. 2017

Java, Scala a regulární výrazy


Po­slední dobou zjiš­ťuji, že práce s re­gu­lár­ními výrazy v Javě a Scale je ne­u­spo­ko­jivá, ma­toucí a API nikdy ne­na­bízí přesně to, co bych chtěl. celý článek →
21. 11. 2017

Java - zostřování obrázků


V Javě se dají ob­rázky jed­no­duše zost­řit pomocí tříd Kernel a Con­vol­veOp. celý článek →
3. 9. 2017

JVM Anatomy Park


Velice za­jí­mavá série krát­kých článků Alek­seye Shi­pi­lёva o vnitř­nos­tech a vnitř­ním fun­go­vání JVM. celý článek →
píše k47 (@kaja47, k47)