0xDEADBEEF

[RSS]

regex

14. 4.

Parciální funkce ve Scale a dvojité vyhodnocování


Par­ci­ální funkce je taková, která není de­fi­no­vána pro všechny vstupy. Ve Scale je re­pre­zen­to­vána typem PartialFunction. celý článek →
26. 1.

Java, Scala a regulární výrazy #6 - znovupoužití Matcher objektu


Mnoho API v Javě je na­vr­ženo s ohle­dem na zno­vupo­u­žití vy­tvo­ře­ných ob­jektů. Na­pří­klad XML­Stre­a­mWri­ter alo­kuje ne­za­ne­dba­telné množ­ství in­ter­ních struk­tur a proto je pod­statně rych­lejší, když je vy­tvo­řen jen jednou a pak po­u­ží­ván opa­ko­vaně. celý článek →
28. 7. 2018

Java, Scala a regulární výrazy #5 - posesivní regexy a StackOverflowError


Minule jsem psal o hla­do­vých a líných re­gexech, na­zna­čil jejich im­ple­men­taci a ukázal případ, kdy líný regex může pře­de­jít pře­te­čení zá­sob­níku a StackOverflowError. celý článek →
19. 12. 2017

Java, Scala a regulární výrazy #4 - líné regexy a StackOverflowError


Jednou z ne­pří­jem­ných vlast­ností regexů v Javě je to, že můžou snadno skon­čit pře­te­če­ním zá­sob­níku a Stac­kO­ver­flowError. Regexy dělají backtrac­king, jsou im­ple­men­to­vány re­kur­zivně a proto jde o ne­vy­hnu­tel­nou even­tu­a­litu. celý článek →
5. 12. 2017

Java, Scala a regulární výrazy #3 - rychlost


Jak je na tom výkon re­gu­lár­ních výrazů ve srov­nání s ručně psa­nými par­sery? celý článek →
27. 11. 2017

Java, Scala a regulární výrazy #2 - rychlost


Stará poučka říká, že v Javě bychom měli re­gu­lární výrazy vždy do­předu zkom­pi­lo­vat a pak je opa­ko­vaně po­u­ží­vat, pro­tože kom­pi­lo­vání je časově ná­ročné. celý článek →
26. 11. 2017

Java, Scala a regulární výrazy


Po­slední dobou zjiš­ťuji, že práce s re­gu­lár­ními výrazy v Javě a Scale je ne­u­spo­ko­jivá, ma­toucí a API nikdy ne­na­bízí přesně to, co bych chtěl. celý článek →
píše k47 (@kaja47, k47)