0xDEADBEEF

[RSS]
««« »»»

Identifikace zašifrovaných videí

7. 9. 2017

Beauty and the Burst: Remote Iden­ti­fi­cation of En­cryp­ted Video Stre­ams

Myš­lenka je jed­no­du­chá: Online video je pře­ná­šené jako série video frag­mentů, je­jichž ve­li­kost závisí na in­for­mač­ním obsahu dané scény. Série ve­li­kostí před­sta­vuje uni­kátní otisk pro každé video. Třetí strana, která po­zo­ruje ve­li­kosti paketů může zjis­tit, jaké video uži­va­tel sle­duje, a to i když je provoz plně za­šif­ro­vaný. Pouhé ve­li­kosti za­sí­la­ných bloků stačí k velice přesné iden­ti­fi­kaci. ISP tak na­pří­klad může zjis­tit co jed­not­liví uži­va­telé sle­dují.

píše k47 (@kaja47, k47)